Mokomieji vizitai

 

 

2010 m. gegužės 25-28 d. įgyvendinant projektą „Efektyvaus grąžinimo mechanizmas: pareigūnų gebėjimų stiprinimas“, surengtas pažintinis vizitas darbuotojams ir pareigūnams į Belgiją, o birželio 7-11 d. pažintinis mokomasis vizitas į Vokietiją, kurio metu darbuotojai ir pareigūnai buvo supažindinti su užsienio šalių praktika, migracijos sistemomis, galimybėmis organizuoti savanoriškai grįžtančių migrantų kelionę per Šengeno erdvę. Vizito Belgijoje metu domėtasi prieglobsčio ir nelegalios migracijos politikos aspektais, dalyviai supažindinti su Belgijos TMO biuro vykdomomis savanoriško grįžimo pagalbos ir reintegracijos programomis, jų patirtimi ir rekomendacijomis. Vizito Vokietijoje metu domėtasi darbu su pažeidžiamais asmenimis medicinine bei humanitarine pagalba, teikiama prieš išvykstant ir kelionės metu, vizito dalyviai susitiko su TMO partneriais – valstybinėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis pagalbą užsieniečiams.  

 

2010 m. gruodžio 9–10 d. įgyvendinant projektą „Praktikų gebėjimų stiprinimas“ organizuotas vizitas į Varšuvą. Jo metu buvo surengtas informacinis seminaras trečiųjų šalių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, akredituotų Lenkijos Respublikai ir Lietuvos Respublikai ir įsikūrusių Varšuvoje, darbuotojams. Seminaro metu darbuotojai buvo  supažindinti su TMO įgyvendinamomis savanoriško grįžimo programomis, plėtoti jau egzistuojantys ir užmegzti nauji bendradarbiavimo ryšiai. Vizite dalyvavo VSAT prie LR VRM, Migracijos departamento atstovai bei TMO Vilniaus biuro specialistai. 

 

2011 m. gegužės 30–birželio 2 d. tęsiant projekto  „Praktikų gebėjimų stiprinimas“ veiklas organizuotas pažintinis vizitas į Maltą. Pagrindinis vizito tikslas buvo susipažinti su Maltoje aktyviai vykdomomis savanoriško migrantų grąžinimo bei trečiųjų šalių piliečių perkėlimo į kitas šalis programomis, apsilankyti prieglobsčio prašytojų centruose, apsikeisti informacija apie grįžimo į kilmės šalis organizavimą ir procedūras, pasidalinti gerąja praktika. Vizito metu vyko susitikimai su Maltos Respublikos Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijos atstovais, Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo centrų specialistais, TMO Maltos biuro specialistais, atsakingais už savanoriško migrantų grįžimo veiklas, Maltos ginkluotųjų pajėgų atstovais bei nevyriausybinių organizacijų, dirbančių migracijos srityje, darbuotojais. 

 

2012 m. spalio 21-24 d. įgyvendinant projekto „ Praktikų gebėjimų stiprinimas III“ veiklas, TMO Vilniaus biuro darbuotojai organizavo mokomąjį studijų vizitą Graikijoje. Vizito metu dalyviai buvo supažindinti su aktualiais nelegalios migracijos prevencijos ir kontrolės organizavimo būdais Graikijoje, taip pat su Grąžinimo direktyvos perkėlimu į nacionalinę teisę ir su pakeitimais, susijusiais su šiuo procesu bei iškilusiomis problemomis. Vizite dalyvavo VSAT prie LR VRM atstovai, Migracijos departamento, Policijos departamento bei TMO Vilniaus biuro darbuotojai.

 

2013 m. vasario 12–13 d. įgyvendinant projektą „Savanoriškas grįžimas pažeidžiamiems asmenims IV“, TMO Vilniaus biuro darbuotojai bendradarbiaudami su TMO Berno biuru organizavo mokomąjį vizitą Šveicarijoje, kurio metu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovai, Migracijos departamento ir TMO Vilniaus biuro darbuotojai susipažino su savanoriško grįžimo  pagalbos teikimo procedūra nelydimiems nepilnamečiams. Vizito metu buvo vykstama į TMO Berno ir Centrinės būstinės Ženevoje biurą, taip pat į atitinkamas institucijas, kurios dalyvauja teikiant savanoriško grįžimo pagalbą nelydimiems nepilnamečiams Šveicarijoje: su nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis vaiko intereso įvertinimą, dirbančiomis su vaikais, kurie tapo prekybos žmonėmis aukomis.

 

2013 m. vasario 18-21 d. vykdant projektą „Praktikų gebėjimų stiprinimas III“ , bendradarbiaujant su TMO biuru Hagoje darbuotojais, Teisingumo ir Saugumo ministerijomis bei Amsterdamo Schipolo oro uosto atstovais buvo organizuotas keturių dienų mokomasis vizitas į Nyderlandų Karalystę, kurio metu dalyviai buvo supažindinti su nelegalios migracijos prevencijos ir kontrolės organizavimu šioje šalyje. Buvo pristatyti užsieniečių sulaikymo pagrindai, sankcijos bei kitos procedūros, taikomos vykdant savanoriškus grąžinimus. Vizito metu buvo aplankyti Nelegalių asmenų sulaikymo bei Prieglobsčio prašytojų centrai, įgytos žinios apie savanoriško grįžimo pagalbos organizavimo ir viešinimo programas Nyderlanduose ir kitose ES valstybėse. Vizite dalyvavo VSAT prie LR VRM pareigūnai ir TMO darbuotojai.